Hopp til innhold

Mål og strategi

Orklas strategiske målsetting er å styrke posisjonen som det ledende merkevareselskapet i Norden, Baltikum og andre utvalgte markeder. Gjennom tettere samarbeid på tvers – som «Ett Orkla», styrkes konsernets langsiktige konkurransekraft, samtidig som Orklas lokale forankring ivaretas.

Aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet, prioriteres i tråd med konsernets strategi og finansielle mål.

Viktigste driver for langsiktig verdiskaping er organisk vekst for lokale merkevarer

 • Orkla skal skille seg markant ut gjennom sin unike lokale 
innsikt og forankring.
 • Innovasjoner basert på konsernets unike lokale kunde- og 
forbrukerinnsikt vil være en hoveddriver for vekst.
 • Stadig flere nye produkter skal lanseres på tvers av Orklas markeder og forretningsområder gjennom økt samarbeid 
som «Ett Orkla».
 • Tiltak for å videreutvikle og styrke kunderelasjonene skal 
prioriteres, med et felles mål om lønnsom vekst.
 • Orkla skal styrke sin tilstedeværelse i fremvoksende salgs- 
kanaler og satse mer målrettet på eksport.

Forbedret lønnsomhet gjennom mer effektiv drift i hele verdikjeden

 • Konsernet skal i større grad utnytte stordriftsfordeler og skape synergier på tvers ved å jobbe tettere som «Ett Orkla».
 • I tillegg skal konsernet skape synergier gjennom å integrere oppkjøpte selskaper.
 • Produksjonen skal konsentreres om færre, men større produksjonsenheter. Dermed frigjøres ressurser til innovasjon, vekst og kompetansebygging.
 • Tiltak gjennomføres for å forenkle organisasjonsstrukturen, sentralisere regnskap og IT og dermed redusere konsernets administrasjonskostnader.

Oppkjøp innenfor merkevareområdet

 • I tillegg til organisk vekst skal oppkjøp bidra til å styrke Orklas posisjon som det ledende merkevareselskapet i våre hjemmemarkeder.
 • Gjennom oppkjøp skal Orkla styrke seg innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.

Klar strategi for kapitalallokering

Orkla er i sluttfasen av en endring fra industrielt konglomerat til ledende merkevareselskap. Vi fortsetter å redusere eksponeringen utenfor merkevareområdet. Førsteprioritet er å overføre overskuddskapital til oppkjøp innenfor merkevareområdet og investeringer i eksisterende virksomhet. Alternativt vil det bli vurdert ekstraordinært utbytte eller tilbakekjøp
 av aksjer.

Styret har foreslått en utbyttepolitikk som tilsier at det opprettholdes et stabilt utbytte på minimum 2,50 kroner pr. aksje.

Konsernet har et mål om å forbli et «investment grade» -selskap. Dette innebærer et mål om at netto rentebærende gjeld/EBITDA over tid skal være under 2,5–3,0.